Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Autamme työyhteisöjä menestymään

Muuttuva maailma vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettia sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Työyhteisön tulokseen ja hyvinvointiin vaikuttavat henkilöstön toimintakyky, palautuminen sekä muutoskyvykkyys. Kehittyminen kuuluukin niin yksilöille, tiimeille kuin koko organisaatioille.

Oivaltamaan on lähes 15 vuotta rakentanut yritysten työntekijöille, tiimeille sekä kokonaisille organisaatioille hyvinvointia tukevia työyhteisövalmennuksia, innostavia luentoja sekä tyhy-päivien ohjelmia ja tuonut positiivista energiaa sekä rohkeutta ajatella toisin tässä muuttuvassa maailmassa.

Kun tavoitteena on tuloksekas ja hyvinvointia tukeva työyhteisö, hyvät työyhteisötaidot ovat avainasemassa. Tutkimukset vahvistavat, että työilmapiiri, vuorovaikutus, sitoutuminen ja tuottavuus paranevat panostamalla työyhteisötaitojen ja tiimityön kehittämiseen. Yhdessä onnistuminen vaatii erinomaisia työyhteisötaitoja.

Oivalluksia ja muutosta työyhteisövalmennuksilla

Oivaltamaan valmennuksien avulla työyhteisön jäsenet onnistuvat yhdessä. Edistämme tiimien ja yksilöiden yhteistyövalmiuksia ja hyvinvointia sekä parannamme me-henkeä. Valmennukset sisältävät toimivia sekä mittavia valmennusmenetelmiä ja metodeja itsensä johtamiseen, henkiseen suorituskykyyn sekä vuorovaikutustaitoihin. Parhaat tulokset saavutetaan prosessinomaisilla valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saavutetaan innostavia oivalluksia ja energiatason nostoa.

Kaksi henkilöä

Panostamalla työyhteisö-taitoihin rakennamme inhimillisempää työelämää

NLP-workshop Oivaltamaan Oy
  • Keskinäinen luottamus ja me-henki kasvavat työyhteisössä. Kun kommunikointi selkeytyy ja avoimuus lisääntyy, ongelmat ratkaistaan yhdessä ja yhteisöllisyys vahvistuu tiimien sisällä.
  • Muutosjoustavuus lisääntyy. Opimme reakoimaan muutoksiin ja työelämän vaatimuksiin rakentavasti. Pystymme keskittymään oleelliseen ja suorituskykymme kasvaa.
  • Onnistumisen kokemista ja kehittymistä. Työyhteisötaitojen kehittymisellä, työtekijät saavuttavat parempia tuloksia yhdessä ja merkityksellisyyden kokemus sekä sitoutuminen tiimin sisällä vahvistuvat.

Valitse teille sopiva teema valmennuksistamme tai luennoistamme. Toteutamme räätälöiden organisaatioiden itsensä näköisiä ja kokoisia valmennuksia, jotka suunnitellaan asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

Annamme lupauksen, että valmennukset tuovat lisää hyvinvointia ja suorituskykyä, energisyyttä sekä vaikuttavat positiivisesti niin työn laatuun kuin tiimin energiaan.

Parhailla työpaikoilla suorituskyky ja hyvinvointi lyövät kättä! Työyhteisötaitojen kehittämisellä saavutat merkittäviä hyötyjä. Oivaltamaan valmennukset ja luennot kehittävät inhimillisempää työelämää.

Usein kysytyt kysymykset

Työyhteisötaitoihin kuuluu monia eri osa-alueita, jotka auttavat ihmisiä johtamaan itseään sekä työtään paremmin sekä työskentelemään ja vuorovaikuttamaan ryhmässä viisaammin.

Työyhteisötaitojen keskiössä ovat kommunikointitaidot, eli selkeä viestintä, kuuntelemisen taito sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Muita oleellisia työyhteisötaitoja on esimerkiksi yhteistyökyky, johon voidaan sisällyttää tiimityöskentely, vastuiden ymmärtäminen ja konfliktin hallinta rakentavasti. Etenkin ongelmanratkaisutaito, joka sisältää ajattelutaidot, päätöksentekokyvyn ja luovuuden on tärkeää tänä päivänä.

Lisäksi on tärkeää huomioida sopeutumiskyky ja tunneälykkyys. Epävarmuuden keskellä korostuvat taidot sopeutua muutoksiin sekä empatia eli kyky ymmärtää ja ottaa huomioon muiden tunteet sekä näkökulmat.

Keskinäinen luottamus kasvaa, kun työyhteisöissä ja tiimeissä kommunikoidaan avoimesti, ratkaistaan ongelmat yhdessä ja luotetaan siihen, että apua ja tukea on aina saatavilla.

Työyhteisö ja sen sisäiset tiimit sopeutuvat muuttuvaan toimintaympäristöön ja pystyvät keskittymään olennaiseen. Kun työntekijöiden metataidot vastaavat uudistuvan työelämän vaatimuksiin, muutosjoustavuus ja mielen hyvinvointi lisääntyvät.

Kun tietoa ja osaamista jaetaan luottamuksellisissa tiimeissä, yhdessä oppiminen lisääntyy ja kehittyminen innostaa sekä kannustaa parempiin suorituksiin. Näin työntekijät ja tiimit saavuttavat onnistumisen kokemuksia ja tuntevat työnsä merkitykselliseksi. Sitoutunut työyhteisö rakentaa yhdessä inhimillisesti kestävää tulevaisuutta. Hyvinvoiva työyhteisö myös edistää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Työelämän metataidot auttavat meitä pysähtymään, lisäämään itsetuntemusta ja tietoisuutta, mukautumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön sekä kehittämään tärkeitä yhdessä ajattelemisen ja ymmärtämisen taitoja.

Tämän hetken työelämän keskeiset metataidot voidaan luokitella kolmeen yläkategoriaan: ihmisten kanssa työskentely, ongelmanratkaisutaidot ja itsensä johtaminen. (World Economic Forum luokittelu 2023, pois lukien teknologiaosaamisen.)

Hyvinvoivaa työelämää rakentavien metataitojen joukkoon kuuluu näin mm. sopeutumiskyky ja joustavuus, emotionaalinen älykkyys, viestintätaidot, tiimityöskentely ja yhteistyö, itsensä johtaminen sekä oppimiskyky, ajattelutaidot sekä ongelmanratkaisukyky.

Menestyvän tiimin kehittäminen vaatii sitoutumista, yhteisiä tavoitteita, avoimuutta sekä jatkuvaa oppimisen asennetta. Tiimi rakentuu menestyväksi vaiheittain, jonka keskeinen perusta on jaettu luottamus. Oivaltamaan käyttää tiimivalmennuksissa tutkittua Big5-työkalua, joka auttaa tiimiläisiä ymmärtämään ihmisten välisiä persoonallisuuksia ja tapoja toimia. Menestyvää tiimiä auttaa, kun roolit ja vastuut selkeytyvät sekä opitaan ymmärtämään ja tuntemaan toisia paremmin.

Avoin viestintä sekä arvostava vuorovaikutus rakentavat luottamusta ja yhteistyötä, joita tiimien on tärkeää ylläpitää ja tavoitella. Samalla menestyvässä tiimissä arvostetaan monimuotoisuutta sekä edistetään inkluusiota, jolloin kaikki tiimin jäsenet tuntevat olevansa arvostettuja ja kuultuja. Menestyväksi tiimiksi kehittyminen on yhdessä taitojen oppimista; esim. palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jota menestyvässä tiimissä osataan hyödyntää.

Valmentaminen sekä systemaattinen yhdessä oppiminen ovatkin keskeisiä osia menestyvän tiimin kehittymisessä. Valmentaminen on prosessi, joka vaatii huomiota, sitoutumista ja mukautumiskykyä, jotta menestyvä tiimi voi kehittyä.

Viime vuosien aikana erilaiset vuorovaikutus valmennukset sekä työpajat ovat nousseet Oivaltamaan suosituimmiksi valmennuksiksi. Tämän ajan monipaikkatyö haastaa yhteisöllisyyden kokemusta ja tunneilmapiirin luomista.

Oivaltamaan on vuonna 2024 pitänyt jo kymmeniä työpajoja ja innostava valmennuksia yhdessä onnistumisen sekä yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Valmennuksien sisällöissä on harjoiteltu viisaampaa vuorovaikutusta ja tunneyhteyden luomista sekä samalla opittu tuntemaan kollegoja paremmin. Valmennuksissa saaduilla keinoilla voidaan käsitellä haastavia tunteita samalla vahvistaen luottamusta ja yhdessä onnistumisen kokemusta.

Kysy lisää Oivaltamaan valmennuksista, ja innostu, onnistu sekä vaikutu kanssamme!

Jaana nojaa seinään.