Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Mitä NLP on?

NLP on vaikuttava itsensä kehittämisen metodi. NLP:n menetelmien avulla voit ohjata ja kehittää omaa kokemistasi, osaamistasi ja ajatteluasi. NLP:n avulla voit tutkia ja muuttaa omaa sisäistä toimintaasi, reaktioitasi, tunteitasi, ajattelujasi, hyödyntää mielen voimaa ja kehittää monia metataitoja.

NLP on käytännöllistä ja toimivaa. Se on tietoisuuden kasvattamisen väline, joka sisältää runsaasti työkaluja itsetuntemukseen. NLP-koulutukset auttavat sinua kehittämään henkisiä resurssejasi, aktivoimaan potentiaalisi, parantamaan vuorovaikutustaitojasi ja lisäämään luovuuttasi sekä menestymään elämässäsi.

NLP käsittelee sitä, miten aivomme toimivat ja miten ihmisten välinen vuorovaikutus toimii. NLP:ssä kyse on metataidoista ajatteluun ja vuorovaikutukseen liittyen.

NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat, miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP:tä kuvataan usein onnistumisen psykologiaksi.

Missä NLP:tä käytetään?

NLP:tä käytetään ja sovelletaan laajasti kouluttamisessa, työyhteisön kehittämisessä, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, esimiestyössä ja johtamisessa – unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua. Koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, joka täydentää osaamista kaikilla aloilla. Koulutus tukee myös työssä jaksamista sekä omien voimavarojen ja taitojen käyttöönottamista.

NLP harjoitukset avaavat tien mielen kokonaisvaltaisempiin mahdollisuuksiin ja NLP:n avulla voit avata enemmän todellista potentiaaliasi, tehdä parempia päätöksiä ja saada aikaan haluttuja muutoksia. NLP on myös monien taitojen mallittamista sekä soveltamista.

NLP-koulutusta Jaana Hautalan vetämänä

NLP tulee sanoista Neuro Linguistic Programming. Neuro viittaa aisteihin ja neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn. Linguistic viitta niin puhuttuun kuin kehon kieleen sekä tapaan, jolla viestintämme vaikuttaa meihin ja muihin ihmisiin. Programming liittyy siihen, kuinka voimme muuttaa esim. ajattelu- ja käyttäytymismallejamme. NLP onkin ihmisen subjektiivisen kokemuksen rakenteen tutkimista.

Oivaltamaan NLP koulutusta

”Minulle NLP edustaa huikeaa mielentaitojen työkalupakkia, joka on jokaisen halutessaan helposti ja kätevästi saatavilla ja opeteltavissa. NLP on muuttanut omassa elämässäni asioita ja monta kertaa! Kouluttajakoulutuksen oppivuoteni sain viettää Jaanan ammattitaitoisessa valmennuksessa osallistumalla hänen vetämiinsä NLP Practioner ja NLP Master koulutuksiin. Suosittelen lämmöllä Jaanan valmennuksia, koska hänen koulutuksensa ja esiintymisensä on ammattitaitoista, mielenkiintoista ja monipuolista. Jaanalla on taito luoda oppimiselle hyvä, luotettava ja avoin ilmapiiri.”
-Pia Ekström

Mitä hyötyä NLP:stä on?

NLP on metodi ja työkalu, josta jokainen voi hyötyä monella eri tavalla. Me jokainen luomme oman todellisuutemme jokainen hetki meidän arvojen, uskomusten ja aistien kautta niin tietoisen kuin tiedostamattoman mielen avulla. NLP auttaa ymmärtämään omaa todellisuuden subjektiivista karttaa paremmin, joka tekee siitä vaikuttavan tietosuuden kasvun metodin.

Muutamia ajatuksia, mitä kurssilaiset ovat maininneet NLP:n hyödyistä

 • Lisää itsetuntemusta ja -tietoisuutta
 • Tuo metodeja ajattelu- ja toimintamallien tiedostamiseen ja toimintaan
 • Antaa oivalluksia ja työkaluja tunteiden säätelyyn ja johtamiseen
 • Työkaluja tunneälyn kehittämiseen: miten luoda hyvä tunneyhteys ja luottamus
 • Työkaluja pelkojen ja fobioiden karistamiseen (esim. esiintymispelko)
 • Työkaluja siihen, kuinka vapautua rajoittavista uskomuksista
 • Lisää itseluottamusta ja oman potentiaalin löytämistä
 • Kykyä parantaa tavoitteiden saavuttamista
 • Rentoutumis- ja stressinhallintataitoja
 • Kykyjä kuunnella intuition ja sydämen ääntä herkemmin
 • Kykyjä ymmärtää erilaisuutta ja muita ihmisiä paremmin
 • Osaamista kommunikoida selkeämmin ja vakuuttavammin
 • Oivalluksia siitä, miten tehdä menestyksekkäitä päätöksiä niin työssäsi kuin elämässäsi

Kenelle NLP sopii?

NLP sopii sinulle, joka halut kehittää omia ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja. NLP on yleismaailmallinen työkalu. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sisältämät perusperiaatteet ja menetelmät soveltuvat kaikille elämän osa-alueille.
NLP on työkalu sinulle, joka haluat valmentaa mieltäsi onnistumaan samalla, kun voit hyvin ja tasapainoisesti. Suositut Jaanan NLP-koulutukset avaavat NLP:n maailman ja mielen mahdollisuudet kaikille. Kyse on ihmisistä ja ihmisten välisistä yhteydestä, aivoistamme ja mielestämme sekä siitä miten ne toimivat.

 • Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä, potentiaalinsa hyödyntämisestä ja paremmasta sekä tasapainoisemmasta elämästä.
 • Esihenkilöt, asiantuntija ja yrittäjät, jotka haluavat lisää metodeja omaan työhönsä.
 • Valmentajat, coachit ja terapeutit, jotka haluavat kehittää ja laajentaa omaa osaamistaan.
NLP-kouluttaja Jaana

Oivaltamaan NLP Practitioner on kansainvälinen tutkinto ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jota sovelletaan niin työ- kuin liike-elämässä, opettamisessa, kouluttamisessa ja coachauksessa, terapiassa, terveydenhuoltoalalla, urheiluvalmennuksessa sekä oman itsetuntemuksen, henkisen kasvun ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen välineenä.

NLP:n historiaa

NLP syntyi 1970-luvun alussa Richard Bandlerin ja John Grinderin toimesta. NLP syntyi, kun Richard Bandler ja John Grinder kysyivät itseltään: Mikä erottaa jonkun alan taitajan huipputaitajasta, mestarista?

He alkoivat tutkimaan, millainen käyttäytyminen saa aikaan hyviä tuloksia. He halusivat ymmärtää, kuinka ajattelumallit vaikuttavat ihmiseen sekä kuinka niihin vaikuttamalla voidaan saada aikaan positiivia tuloksia elämän eri osa-alueilla. He eivät hakeneet vastausta synnynnäisestä lahjakkuudesta eivätkä kokemuksesta tai oppimisesta, vaan ihmisten toiminnan ja kokemuksen rakenteesta sekä metataidoista.

Bandler ja Grinder lähtivät mallittamaan ja tarkkailemaan lahjakkaita kommunikoijia, kuten Virginia Satir, Fritz Perls ja Milton H. Erickson. Mallintessaan he onnistuivat usein mallittamaan esiin myös erilaisten taitojen intuitiiviset tai alitajuiset elementit. Ensimmäisten mallinnusten jälkeen Bandler ja Grinder jatkoivat tutkimalla ja mallintamalla muita huippuosaajia: olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, huippumyyjiä, taiteilijoita. He tutkivat muun muassa mallintamiensa osaajien ajattelua, lingvistiikan rakennetta sekä mentaalisia strategioita.

NLP siis lähti kehittymään huippuosaamisen mallittamisesta – siitä, millä tavalla huipputaito voidaan purkaa auki sellaiseen muotoon, että se voidaan opettaa helposti muille. NLP ei näin mallina sitoudu mihinkään psykologiaan tai teoriaan, vaan esittelee joukon menetelmiä ja ajattelutapoja, joiden arvon määrää niiden tehokkuus.

Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiivisen psykologian ideoihin sekä nykyaikaiseen neurotieteeseen. NLP:tä on määritelty seuraavasti: ”The study of subjective experience” tai ”The study of human excellence”.

John Grinderin ja Richard Bandlerin tiet erosivat 80-luvun alussa. NLP:n kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja laaja-alaista. Kehittäjiä löytyy eri maista: Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Alankomaat, Kanada ja Yhdysvallat. Yksi edelleen merkittävimmistä kehittäjistä on Robert Dilts (NLPU).

NLP:n perusajatukset ja rakenteet ovat kaikissa nykyisissä NLP yhteisöissä samoja, jotka luotiin alkuaikoina, mutta uuden tiedon kautta tuodaan lisää syvyyttä ja ulottuvuutta NLP:hen. Oivaltamaan NLP-koulutusten opeissa on mukana Robert Diltsin kehollista uuden ajan Next generation NLP:tä

Bandler halusi lisensoida NLP-koulutuksensa ja perusti 1978 The Society of NLP™:n. Lisensioitua NLP® -kouluttaja on sitoutunut noudattamaan The Society of NLP™:n kansainvälistä koulutusohjelmaa. Nämä sertifioidut NLP-kurssit kestävät seitsemän päivää. Suomen NLP-yhdistyksen koulutukset sekä Robert DIltsin NLPU:n koulutukset pohjautuvat kansainväliset kriteerit täyttäviin pitkiin 16 päivän NLP-koulutuksiin.

NLP:n koulutustasot


Oivaltamaan NLP-koulutukset ovat kansainvälisen käytännön mukaisia, kattavia ja perusteellisia, sertifioitu koulutuksia vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen osalta niin sisältö-, kesto- kuin kouluttajavaatimukset.

Jaana Hautala, NLP-koulutuksia jo 12 vuotta

Jaana on NLP:n pioneereja Suomessa sekä kokonaisvaltaisesti pidetty kouluttaja. NLP-kouluttajana häntä on kuvattu asiantuntevaksi, avoimeksi, arvostavaksi, läsnä olevaksi, lämpimäksi ja rohkaisevaksi.

Lue lisää koulutuksiin osallistujien palautteita.